• Bdm5nwwognhkw4qda1bt Bdm5nwwognhkw4qda1bt

ချည်ဆွဲသားဝမ်းဆက်

10,500 Ks

Size
3T- ရင် 10"/ ဘီရှည် 18" (ခန့်မှန်း ၁နှစ် မှ ၂နှစ်)
4T- ရင် 10.5"/ ဘီရှည် 19" (ခန့်မှန်း ၂နှစ် မှ ၃နှစ်)
5T- ရင် 11"/ ဘီရှည် 21" (ခန့်မှန်း ၃နှစ် မှ ၄နှစ်)
6T- ရင် 11.5"/ ဘီရှည် 23" (ခန့်မှန်း ၄နှစ် မှ ၅နှစ်)
7T- ရင် 12"/ ဘီရှည် 24" (ခန့်မှန်း ၅နှစ် မှ ၆နှစ်)Code: KIT37526

tracker id: 0 (on) #37526