• Dbnyxa1vwgxgqfbixi3w Dbnyxa1vwgxgqfbixi3w

ချည်ဆွဲသား ဝမ်းဆက်(အဆင်အရောင်ရွေးလို့မရပါ)

10,500 Ks

Size

5T- ရင် 11"/ ဘီရှည် 21" (ခန့်မှန်း ၃နှစ် မှ ၄နှစ်)
6T- ရင် 11.5"/ ဘီရှည် 23" (ခန့်မှန်း ၄နှစ် မှ ၅နှစ်)
7T- ရင် 12"/ ဘီရှည် 24" (ခန့်မှန်း ၅နှစ် မှ ၆နှစ်)Code: KIT37524

tracker id: 0 (on) #37524