ႀသဂုတ္စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း-Little Bean Food Cooker 10% OFF (1.8.2018~3.8.2018)