ထွန်း (မိခင်နှင့်ကလေးပစွည်းမျိုးစုံ/ကလေးသင်ထောက်ကူမျိုးစုံဆိုင်)

12,000 Ks
5,500 Ks
12,500 Ks
7,500 Ks
6,500 Ks
8,500 Ks
8,500 Ks
7,500 Ks
60,000 Ks
3,500 Ks
4,200 Ks
5,000 Ks
2,000 Ks
5,000 Ks
6,000 Ks
6,500 Ks
5,500 Ks
5,000 Ks

lip

6,500 Ks
7,500 Ks
19,000 Ks