• Qac8x3udsuk2lffhckyz Qac8x3udsuk2lffhckyz
  • Kblxdnzodfwwkz4fqezq Kblxdnzodfwwkz4fqezq
  • Rt5vwni33hyhzgxwv1xa Rt5vwni33hyhzgxwv1xa

Joining Set

13,500 Ks

အခင္း၊ဖက္လံုး၊ေခါင္းအံုး တြဲထားတဲ႕ Joining set ကေတာ႔ ရင္ေသြးငယ္ေတြကို ႏို႔တိုက္ခိ်န္ျဖစ္ျဖစ္၊
ကားေပၚမွာ ရင္ေသြးငယ္အိပ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ မိခင္ႏွင္႔ ကေလး စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခင္း၊ေခါင္းအံုး၊ဖက္လံုး အေသးနဲ႕ ဖက္လံုးက ကေလးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ကိုလည္းထိန္းေပးထားႏိုင္တဲ႔တြက္ ေမြးကင္းစ ရင္ေသြးငယ္
အတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။Code: HBIZ_2990

tracker id: 4 #130