• Mormapgjirgowe4jmxp9 Mormapgjirgowe4jmxp9

Chiaus Baby Diaper Pant M23

7,000 Ks

Chiaus Baby Diaper Pantသည္ အလြန္ပါးလႊာေသာ အတြင္းပိုင္းေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္ရေပါ့ပါးျပီး ဆန္းသစ္ေသာနည္းပညာေၾကာင့္အလ ်င္အျမန္စိမ့္ဝင္ေစႏိုင္ပါသည္။
၃၆၀ ဒီဂရီ ခါးပတ္က ေပါ့ပါးျပီး က ်ံဳ ႔ႏိုင္ဆန္႔ႏိုင္စြမ္းကို အေထာက္အကူျပုသည့္အျပင္ နူးညံ့ေသာခံစားမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ား မည္သို႔ပင္ ေရြ႔လ ်ားေစကာမူ ေနရာတက ်ရွိေနေစျပီး
အညစ္အေၾကးမ်ား ယိုစိမ့္မႈမ၇ွိေစရန္ထိန္းခ ်ဳပ္ထားေပးသည္။ ပါးလြႊာေသာဖိုက္ဘာအမွ ်င္အခံျပားႏွင့္ SAPေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းက စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းကို ျမင့္မားေစျပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းေသာအေပၚယံခ်ည္သားက ကေလးငယ္မ်ား၏အေရျပားႏွင့္ သင့္ေတာ္ျပီး အသားအေရကို ေျခာက္ေသြ႔ကာက်န္းမာေနေစေသာေၾကာင့္ မိခင္တိုင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ 6kg_11kgထိအသံုးျပဳႏိုင္သည္။
တစ္ထုပ္လွ ်င္၂၃ခုပါရွိပါသည္။

1pcs(Medium)=305 Kyats



Code: 6922638602927

tracker id: 0 #1074