သီတင္းက်ြတ္ပရိုမိုးရွင္း- Pigeon lip jell buy one Get Compact Powder (White) (20.10.2018~28.10.2018)