သီတင္းက်ြတ္ပရိုမိုးရွင္း-Vtech any Items Buy one Get V tech Umbrella (20.10.2018~28.10.2018)