ေအာက္တိုဘာ စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း - Two Babies ဗိုက္စည္း တစ္ခု၀ယ္ယူသူတိုင္း အူ၀ဲအႏွီးျဖဴတစ္ထည္လက္ေဆာင္ (1.10.2018-3.10.2018)