စက္တင္ဘာ စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း -Baby BOBO ဒိုက္ဗာမည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆို 20000က်ပ္ႏွင့္အထက္၀ယ္ယူပါက Baby Romper တစ္ထည္လက္ေဆာင္ (1.9.2018-3.9.2018)