သြဂုတ်စူပါလဆန်းပရိုမိုးရှင်း - PANNEAU BASKET DE PORTE (Basket Ball) & CUBE MULTI SPORTS (Multisports Cube) 10% OFF (1.8.2018~3.8.2018)