ဇူလိုင္စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း DAVE & AVA သင္ေထာက္ကူစာအုပ္မ်ား(3အုပ္တြဲ) (1.7.2018~3.7.2018)