ဇူလိုင္လစူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း Buy One Vtech Toy Get One Vtech Umbrella (၁.၇.၂၀၁၈~၃.၇.၂၀၁၈)