ေမလ ဒိုက္ဗာ ပရိုမိုးရွင္း Plume Small Diaper ၁ထုပ္၀ယ္ ၁ဆင့္ခ်ိဳင့္တစ္လံုး/ ၂ထုပ္၀ယ္ ၄ ဆင့္ခ်ိဳင့္တစ္လံုး