ေန႔တူလတူ Promotion (11.11.2017)Swiss Miss ကေလးေသာက္အာဟာရမႈန္႔ 10 % Discount