ေန႔တူလတူ Promotion (11.11.2017)Morinaga ကေလးႏႈိ႕မႈန္႔ 15 % Discount