စူပါလဆန္းပရိုမိုးရွင္း -ေဖာ႔ဖ်ာအပါး (0.5 cm) 10% OFF (1.2.2019-6.2.2019)