ေလထိုးထိုင္ခံု

9,500 Ks


အထိုင္သင္စ ကေလးငယ္ေတြ အသံုးျပဳရန္အတြက္လည္း သင္႔ေတာ္သလို၊ ေရကန္ေတြနဲ႔ ကမ္းေျခေတြသြားရမွာလည္း အသံုးျပဳႏိုင္တဲ႔ ေလထိုးထိုင္ခံေလးပါ။


Code: HB-0001

09966162404, 09966162405, 09966162406