ကေလးေဘာလံုးေလးမ်ား

100 Ks


အိမ္ေရကန္ထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ပန္းျခံထဲမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။
အေရာင္စံုရွိပါတယ္။
တစ္လံုးတစ္ရာက်ပ္ပါ။


Code: HB-0012

09966162404, 09966162405, 09966162406