• Hckdkd8danexblyq8xhz Hckdkd8danexblyq8xhz

Lactogen 1(ကေလးႏို႔မႈန္႔)

6,450 Ks


Lactogen1 ကေလးႏို႔မႈန္႔တြင္ ပါယင္ေသာ L Comfortisသည္ ကေလးငယ္မ်ားအားေလထိုးေလေအာင့္ သက္သာေစပါသည္။
ရာနွုန္းျပည့္ လက္တိုစ့္ဓာတ္ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ ်ား က ်န္းက ်န္းမာမာ ဖြံ ႔ျဖိဳးေစရန္ အေထာက္အကူျပုပါသည္။
ထို့ျပင္ ဦးေနွာက္ ႏွင့္ မ ်က္စိဖြံ႔ျဖိုးမႈအတြက္ DHA ထပ္မံပါဝင္ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။
ေမြးကင္းစမွ ၁နွစ္အရြယ္ အထိတိုက္ေကြ ်းႏိုင္သည္။

အထူးသတိျပဳရန္
၁။မိခင္ႏို႔မတိုက္ေကြ ်းေသာ ကေလးအတြက္သာ သံုးရန္ျဖစ္သည္။
၂။က ်န္းမာေရးဝန္ထမ္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳရမည္။
၃။ေလ ်ာ္ကန္စြာေဖ ်ာ္စပ္အသံုးမျပဳပါက က ်န္းမာေရးေဘးအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္။
၄။မိခင္ႏို႔သည္ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။tracker id: 9

Code: 4800361393355

09966162404, 09966162405, 09966162406